skip to Main Content

2021. № 2. Амет-хан Шейхумеров

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/kio.2021.2.33-72 Скачать статью

«Измена крымского хана» в битве под Берестечком: мифы и факты

Амет-хан Шейхумеров
(Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ)

Аннотация. В кульминационный день битвы под Берестечком (30 июня 1651 г.) крымские татары обратились в бегство, оставив на поле боя своих союзников – украинских казаков. По практически единодушному мнению источников, причиной поражения союзных войск стали успешные действия польской армии под руководством короля Яна II Казимира, нанесшей основной удар по крымской коннице. Под пушечными ядрами противника крымцы понесли большие потери и бежали, а сам хан Ислям III Герай едва не был убит. Нет никаких доказательств того, что татары намеренно бросили казаков.

Ключевые слова: битва под Берестечком, Войско Запорожское, восстание Хмельницкого, казачество, крымские татары, Крымское ханство, Польша.

Для цитирования: Шейхумеров А. А. «Измена крымского хана» в битве под Берестечком: мифы и факты // Крымское историческое обозрение. 2021. № 2. С. 33–72.  DOI: 10.22378/kio.2021.2.33-72

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. Том 3. СПб., 1861. 604 с.

2. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. Том 10. СПб., 1878. 838 c.

3. Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов. Ч. 3. Т. IV. К., 1914. 946 с.

4. Брехуненко В. Богдан Хмельницький. К., 2007. 72 с.

5. Брехуненко В. Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 1651 року. К., 2013. 116 c.

6. Виткалов В. Г., Пономарьова Т. О. Берестецька битва 1651 року мовою документів. Рівне, 2005. 404 c.

7. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Том II. 1648–1651 годы. М., 1953. 558 c.

8. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Том III. 1651–1654 годы. М., 1953. 646 c.

9. Ґолінський Мартин [Goliński Marcin]. Silva rerum (1648–1665). Ч. ІІ: (1650–1653). К., 2020. 448 c.

10.  Голобуцкий В. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. К., 1992.

11.  Грушевський М. Історія України-Руси. Том IX. Книга 1. К., 1996. 880 с.

12.  Гуржій О. Про деякі оцінки політичної й військової діяльності Богдана Хмельницького в історичних піснях та думах українського народу // Доба Богдана Хмельницького (До 400-річчя від дня народження великого гетьмана). К., 1995. С. 161–167.

13.  Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. Том 2 (1650–1651 рр.). К., 2013. 704 c.

14.  Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. Том 3 (1651–1654 рр.). К., 2014. 424 c.

15.  Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. Том 4 (1655–1658 рр.). К., 2015. 540 с.

16.  Документы об освободительной войне украинского народа 1648–1654 гг. К.: Наукова думка, 1965. 826 c.

17.  Збірник козацьких літописів. Густиньский літопис. Літопис Самійла Величка. Літопис Грабянки. К., 2006. 976 c.

18.  Карпов Г. Ф. Начало исторической деятельности Богдана Хмельницкого. М., 1873. 264 c.

19.  Козляков В. Н. За царскую честь война весть: время и причины принятия решения о войне с Речью Посполитой в середине XVII в. // Российская история. 2017. № 1. C. 32–48.

20.  Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий. Том II. СПб., 1859. 550 с.

21.  Літопис Самовидця. К., 1971. 208 с.

22.  Мицик Ю. Нові дані до історії українсько-кримських дипломатичних зносин у середині XVII ст. (за матеріалами “Кримських справ” РДАДА) // Пам’ять столiть. 1999. № 5. С. 227–235.

23.  Мицик Ю. Здобутки і недоліки польської серії книг з військової історії // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). 2006. № 6. C. 627–634.

24.  Свєшніков I. К. Битва під Берестечком. Львів, 1992. 304 с.

25.  Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція ХVII ст. (1648-1676 рр.). К., 1999. 352 c.

26.  Чухлiб Т. В. Гетьманування Петра Дорошенка: причини «вірності» та «зради» королю, султану й царю (1665–1676 pp.) // Український історичний журнал. 2007. Вип. 1. С. 39–61.

27.  Чухліб Т. Іван Мазепа: до дискусії про розкриття проблеми «вірності» і «зради» українського гетьмана в російській офіційній традиції та історіографії  // Україна в Центрально-Східній Європі. 2013. Вип. 12–13. С. 325-346.

28.  Чухлiб Т. Козаки і монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648–1721 рр. К., 2009. 616 c.

29.  Baranowski В. Tatarszczyzna wobec wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655-1660 // Polska w okresie Drugiej Wojny Polnocnej 1655–1660. Tom I. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957, pp. 453–490.

30.  Biernacki W. Powstanie Chmielnickiego. Działania wojenne na Litwie w latach 1648–1649. Zabrze, 2006. 310 p.

31.  Gavryliuk I. Niewygrana wojna: sztuka wojenna Bohdana Chmielnickiego i innych dowódców kozackich w latach 1648–1651. Oświęcim, 2019. 388 p.

32.  Grabowski A. Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnéj Polski. Tom I. Kraków, 1845. 496 p.

33.  Jemiołowski M. Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina województwa bełzkiego, obejmujący dzieje Polski od roku 1648 do 1679 spółcześnie, porządkiem lat opowiedziane. Lwów, 1850. 216 p.

34.  Jerlicz J. Latopisiec albo Kroniczka Joachima Jerlicza. Tom I. Warszawa, 1853. 187 p.

35.  Józefowicz J. T. Kronika miasta Lwowa: od roku 1634 do 1690: obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej. Lwow, 1854. 504 p.

36.  Michałowski J. Księga pamiętnicza. Kraków, 1864. 856 p.

37.  Nagielski M. Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu «Ogniem i Mieczem» (1648–1651). Warszawa, 1998. 430 p.

38.  Oświęcim S. Stanisława Oświęcima dyaryusz 1643–1651. Kraków, 1907. 427 p.

39.  Pamiętniki Łosia, towarzysza chorągwi pancernej Władysława margrabi Mysłowskiego, wojewody krakowskiego obejmujące wydarzenia od r. 1646 do 1667. Kraków, 1858. 119 p.

40.  Polska historia wojskowa w wypisach źródłowych. Warszawa, 1928. 314 p.

41.  Rogowicz M. Skład sił polskich pod Piławcami // Przegląd Historyczno-Wojskowy. 2019. № 1. pp. 11–51.

42.  Romański R. Beresteczko 1651. Warszawa, 1994. 224 p.

Сведения об авторе: Шейхумеров Амет-хан Азизович – младший научный сотрудник Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (420111, ул. Батурина, 7А, Казань, Российская Федерация); amet.sheykhumerov@mail.ru

×Close search
Поиск