skip to Main Content

2019. №2. Нури Кавак

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/kio.2019.2.8-42 Скачать статью

Социально-экономическая жизнь в Карасувском кадилике

Нури Кавак

ниверситет Османгази)

Аннотация. Кадиаскерские тетради (Şer’iyye Sicilleri) – являются ценными, но при этом малоизученными материалами по истории Крымского ханства. На основе исторических источников была проанализирована социально-экономическая жизнь в Карасувском кадилике. В работе рассматривается этнический и религиозный состав населения, основные аспекты семейной жизни (никях, многоженство, развод, воспитание детей, наследство и т.д.). Большое внимание уделяется правам мужчины и женщины в семейных отношениях.

Ключевые слова: Карасу, Кадиаскерские тетради, Источник, Османская Империя, Крымское ханство, Черное море, Население, Общественная жизнь, Ислам.

Для цитирования:  Кавак Н. Социально-экономическая жизнь в Карасувском кадилике // Крымское историческое обозрение. 2019. № 2. С. 8–42.  DOI: 10.22378/kio.2019.2.8-42

Список литературы

 1. Ağat Nurettin. Altın Ordu (Cûcioğulları) Paraları Kataloğu (1250 — 1502). İstanbul, 1976. 184 s.
 2. Ahmet Cevdet Paşa. Kırım ve Kafkas Tarihçesi / Haz. Ahmet Özaydın // Emel. Sayı: 221. Ankara, Temmuz-Ağustos, 1997. S. 9–30.
 3. Akdağ Mustafa. Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi. C. 2. İstanbul, 1979. 348 s.
 4. Akpınarlı H. Feriha. Kırım El Sanatlarının Dünü Ve Bugünü. Atatürk Yüksek Kurumu. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 2004. 327 s.
 5. Baron De Tott. Memoirs of Baron de Tott. Containing the state of the Turkish Empire and the Crimea, during the late war with Russia : with numerous anecdotes, facts, and observations, on the manners and customs of the Turks and Tartars. Vol. 2. London, 1786. 526 P. 
 6. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Mühimme Defteri. С. 43 (No: 188), Sıra No: 167, Sahife : 82 Tar 5 CA 988.
 7. Belin M. Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Tarihi / Çev., Oğuz Ceylan. Ankara: Gündoğan Yay., 1999.
 8. Bilmen Ömer Nasuhi. Hukuk-ı İslâmiyye ve Islahat-ı Fıkhiyye Kamusu. C. II. İstanbul: Bilmen Yay, 1968. S. 115–152.
 9. Bronevskiy M. Kırım / Çev, Kemal Ortaylı. Ankara: Ege Matbaası, 1970.
 10. Bilgeseven Amiran Kurtkan. Genel Sosyoloji. İstanbul: Filiz Kitapevi, 1986. XVI + 360 s.
 11. By A Lady (Andrew Neilson). The Crimea: Its Towns Inhabitants and Social Customs. London: Printed At The “Christian Times” Office, 1855.
 12. Clarke Edward Daniel. L. L. D. Travels in Various Countries of Europe, Asia, And Africa. Part I (Russia, Tartary, Turkey). Philadelphia: Arno Pres&The New York Times, 1816. 575 P.
 13. Çetin Osman. Selçuklu Müesseseleri ve Anadolu’da İslâmiyetin Yayılışı. İstanbul: Marifet Yay, 1981. 208 s.
 14. Çetin Osman. Sicillere Göre Bursa’da İhtida Hareketleri Ve Sosyal Sonuçları (1472-1909). Ankara: T.T.K.Yay., 1994. 122 s.
 15. Çiçek Kemal, Saydam Abdullah. Kıbrıstan Kafkasyaya Osmanlı Dünyasında Siyaset, Adalet ve Raiyyet. Trabzon: Derya Kitapevi, 1998. 420 s.
 16. Devellioğlu Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. 8 Bsk. Ankara: Aydın Kitapevi, 1988.
 17. Erim Nihat. Devletlerarası Hukuku Ve Siyasi Tarih Metinleri. C. I. Ankara: Ankara Ünv. Hukuk Fak. Yay, 1953. 708 s.
 18. Erten Hayri. Konya Şer’iyye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı (XVIII. Y. Y. İlk Yarısı). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yay, 2001. 221 s.
 19. Eryılmaz Bilal. Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi. 2 Bsk. İstanbul: Risale Yay., 1996. 240 s.
 20. Göçer Lütfi. XVI ve XVII Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler. İstanbul: İstanbul Ünv. İktisat Fak. Yay, 1964. VII + 231 s.
 21. Gözaydın Ethem Fevzi. Kırım, Kırım Türklerinin Yerleşme ve Göçmeleri. İstanbul: Vakıf Matbaası, 1948. 111 s.
 22. İhsanoğlu Ekmeleddin. Osmanlı Devleti Tarihi. C. I. İstanbul: Feza Gazetecilik, 1999. 484 s.
 23. İnalcık Halil. Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik Ve Sosyal Tarihi. C. I. 1300-1600 / Çev. Halil Berktay. İstanbul: Eren yay, 2000. s. 496.
 24. İnalcık Halil. Toplum ve Ekonomi Üzerine Arşiv Çalışmaları. İncelemeler. 2 bsk. İstanbul: Eren Yay, 1996. 466 s.
 25. İpcioğlu Mehmet. Konya Şeriyye Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi. Ankara: Nobel Yay, 2001.
 26. İslâm Araştırmaları Merkezi. İlmihal II. İslâm ve Toplum. II. Bsk. İstanbul: Diyanet İşleri Bşk. Yay, 1999. 570 s.
 27. Karasu Şer’iyye Sicilleri, 25.
 28. Karasu Şer’iyye Sicilleri, 33.
 29. Karasu Şer’iyye Sicilleri, 47.
 30. Karasu Şer’iyye Sicilleri, 65.
 31. Karpat Kemal. Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri / Çev. Bahar Tırnakçı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 2003. 338 s.
 32. Kırımlı Hakan. Karasubazar. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 24. İstanbul, 2001. S. 472–473.
 33. Kırımlı Hakan. Kırım’dan Türkiye’ye Kırım Tatar Göçü. www.kirimdernegi.org.tr/sayfa. asp?is=457’de sayfa 2.
 34. Kırımlı Hakan. Türkiye’deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimeleri. Ankara, 2012. 676 s.
 35. Kur‘ân-ı Kerim.
 36. Mantra, Robert. XVI. ve XVII. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat. Eren Yay / Çev. Mehmet Ali Kılıçbay. İstanbul, 1991. 257 s.
 37. Ortaylı İlber. Osmanlı Toplumunda Aile. 2. bsk. İstanbul: Pan Yay., 2001. 240 s.
 38. Özel Ahmet. İslâm Hukukunda Milletlerarası Münasebetler Ve Ülke Kavramı. İstanbul: İklim Yay, 1982. s. 200.
 39. Öztürk Yücel. Osmanlı Hakimiyetinde Kefe (1475-1600). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, 2000. XXXIV + 570 s.
 40. Sami Şemseddin. Kâmûs-ı Türkî. 7. Bsk. İstanbul: Alfa Yay., 1999.
 41. Saydam Abdullah. Kırım ve Kafkasya’dan Yapılan Göçler ve Osmanlı İskan Siyaseti (1856-1876). Osmanlı. C. IV, Ankara, 1999.
 42. Schacht Joseph. Miras. İ. A. C. 8. Eskişehir, 1997. S. 354–355.
 43. Schacht Joseph. Nikâh. İ.A. C. 9. Eskişehir, 1997. S. 258–259.
 44. Sroeçkovskiy V. E. Muhammed Geray Han ve Vasalları “Kırım Tarihi”/ Çev. Kemal Ortaylı. İstanbul: Su Yay., 1979. 216 s.
 45. Tabakoğlu Ahmet. Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi. İstanbul: Dergay Yay., 1985. 384 s.
 46. Tabakoğlu Ahmet. Türk İktisat Tarihi. 3. Bsk. İstanbul: Dergay Yay., 1997.
 47. Üçok Çoşkun, Mumcu Ahmet, Bozkurt Gülnihal. Türk Hukuk Tarihi. 10 Bsk. Ankara: Savaş Yay., 2002. XVII + 358 s.
 48. Ülküsal Müstecib. Kırım Türk Tatarları (Dünü-Bugünü-Yarını). İstanbul: Baha Mat., 1980.
 49. Willams Brian Glyn. The Crimean Tatars: The Diaspora Experience And The Forging Of A Nation. Leiden, 2001. 520 s.

Сведения об авторе: Нури Кавак – доктор философии, профессор отделения истории факультета естественных наук и филологии Университета Османгази (Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi F4 Blok Tarih Bölümü 26480 Meşelik Kampüsü / Eskişehir); nkavak1453@hotmail.com

Karasu Kazası’nda sosyo-ekonomik hayat

Nuri Kavak

(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Özet. Kadılar tarafından tutulan bu mahkeme kayıtları – Karasu kesit alınarak – tüm Kırım’daki sosyal ve kültürel hayatı aydınlatmak için son derece kıymetli bilgiler vermektedir.

Tarihi kaynaklara dayanarak, Karasu Kazasında sosyo-ekonomik yaşam analiz edildi. Belge nüfusun etnik ve dini yapısını, aile yaşamının temel özelliklerini ortaya çıkara (nikah, çok eşlilik, boşanma, çocukların bakımı ve terbiyesi, miras vb.). Aile ilişkilerinde kadın ve erkek haklarına çok dikkat edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karasu, Karasu Şer’iyye Sicilleri, Kaynak, Osmanlı, Kırım, Karadeniz, Nüfus, Sosyal Hayat.

For citation:  Kavak  N.  Karasu Kazası’nda sosyo-ekonomik hayat. Krymskoe istoricheskoe obozrenie=Crimean Historical Review. 2019, no. 2, pp. 8–42.  DOI: 10.22378/kio.2019.2.8-42

Yazar hakkında: Nuri Kavak – Prof. Dr.,  Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi F4 Blok Tarih Bölümü 26480 Meşelik Kampüsü / Eskişehir); nkavak1453@hotmail.com


×Close search
Поиск