skip to Main Content

2021. no 2. Amet-han Sheykhumerov

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/kio.2021.2.33-72 Скачать статью

“Treason of the Crimean Khan” in the Battle of Berestechko: myths and facts

Amet-han Sheykhumerov
(Sh. Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences)

Annotation. On the climax of the battleunder Berestechko (June 30, 1651) the Crimean Tatars fled, leaving their allies, the Ukrainian Cossacks, in the battlefield. According to the almost unanimous opinion, the cause of the defeat of the allied forces was the successful actions of the Polish army under the leadership of the king John II Casimir, who dealt the main blow to the Crimean cavalry. Under the enemy`s cannonballs, the Crimeans suffered  heavy losses and fled, and khan Islam III Giray himself was nearly killed. But there is no evidence that the Tatars deliberately abandoned the Cossacks.

Keywords: battle of Berestechko, the Zaporozhye army, the uprising of Khmelnitsky, the Cossacks, the Crimean Tatars, Crimean Khanate, Poland.

For citation: Sheykhumerov A. A.  “Treason of the Crimean Khan” in the battle of Berestechko: myths and facts. Krymskoe istoricheskoe obozrenie=Crimean Historical Review. 2021, no. 2, pp. 33–72.  DOI: 10.22378/kio.2021.2.33-72

REFERENCES

1. Akty, otnosyashchiesya k istorii Yuzhnoy i Zapadnoy Rossii, sobrannye i izdannye Arkheograficheskoy komissiey. Tom 3 [Acts relating to the history of Southern and Western Russia, collected and published by the Archaeographic Commission. Vol. 3]. Saint Petersburg, 1861. 604 p. (In Russian).

2. Akty, otnosyashchiesya k istorii Yuzhnoy i Zapadnoy Rossii, sobrannye i izdannye Arkheograficheskoy komissiey. Tom 10 [Acts relating to the history of Southern and Western Russia, collected and published by the Archaeographic Commission. Vol. 10]. Saint Petersburg, 1878. 838 p. (In Russian).

3. Arkhiv Yugo-Zapadnoy Rossii, izdavaemyy Vremennoy komissiey dlya razbora drevnikh aktov. Ch. 3. T. IV [Archive of the South-West Russia, published by Temporary Commission for the Analysis of Ancient Acts. Part 3. Vol. IV]. Kiev, 1914. 946 p. (In Russian).

4. Brekhunenko V. Bogdan Khmel’nits’kiy [Bohdan Khmelnytsky]. Kiev, 2007.
72 p. (In Russian).

5. Brekhunenko V. Prograna bitva vigranoї vіyni. Bitva pіd Berestechkom 1651 roku [Lost battle of the won war. Battle of Berestechko in 1651]. Kiev, 2013. 116 p. [In Ukrainian].

6. Vitkalov V. G., Ponomar’ova T. O. Berestets’ka bitva 1651 roku movoyu dokumentіv [The Battle of Berestechko in 1651 by the language of documents]. Rіvne, 2005. 404 p. [In Ukrainian].

7. Vossoedinenie Ukrainy s Rossiey. Dokumenty i materialy v trekh tomakh. Tom II. 1648–1651 gody [Reunification of Ukraine with Russia. Documents and materials in three volumes. Volume II. 1651–1654]. Moscow, 1953. 558 p. (In Russian).

8. Vossoedinenie Ukrainy s Rossiey. Dokumenty i materialy v trekh tomakh. Tom III. 1651–1654 gody [Reunification of Ukraine with Russia. Documents and materials in three volumes. Volume III. 1651–1654]. Moscow, 1953. 646 p. (In Russian).

9. Ґolіns’kiy Martin [Goliński Marcin]. Silva rerum (1648–1665). Ch. ІІ: (1650–1653) [Silva rerum (1648–1665). Part ІІ (1650–1653)]. Kiev, 2020. 448 p.

10.  Golobutskiy V. Diplomaticheskaya istoriya osvoboditel’noy voyny ukrainskogo naroda 1648–1654 gg. K., 1992. [Diplomatic history of liberation war of the Ukrainian people]. (In Russian).

11.  Grushevs’kiy M. Іstorіya Ukraїni-Rusi. Tom IX. Kniga 1 [History of Ukraine-Rus, Vol. IX. Book 1]. Kiev, 1996. 880 p. [In Ukrainian].

12.  Gurzhіy O. Pro deyakі otsіnki polіtichnoї y vіys’kovoї dіyal’nostі Bogdana Khmel’nits’kogo v іstorichnikh pіsnyakh ta dumakh ukraїns’kogo narodu [On some assessments of Bohdan Khmelnytsky’s political and military activity in historical songs and dumas of the Ukrainian people]. Doba Bogdana Khmel’nits’kogo (Do 400-rіchchya vіd dnya narodzhennya velikogo get’mana) [The era of Bohdan Khmelnytsky (To the 400th anniversary of the birth of the great hetman)]. Kiev, 1995, pp. 161–167. [In Ukrainian].

13.  Dzherela z іstorії Natsіonal’no-vizvol’noї vіyni ukraїns’kogo narodu 1648–
1658 rr. Tom 2 (1650–1651 rr.)
[Sources on the history of the National Liberation War of the Ukrainian people 1648–1658. Vol. 2 (1650–1651)]. Kiev, 2013. 704 p. [In Ukrainian].

14.  Dzherela z іstorії Natsіonal’no-vizvol’noї vіyni ukraїns’kogo narodu 1648–1658 rr. Tom 3 (1651–1654 rr.) [Sources on the history of the National Liberation War of the Ukrainian people 1648 –1658. Vol. 3 (1651 –1654)]. Kiev, 2014. 424 p. [In Ukrainian].

15.  Dzherela z іstorії Natsіonal’no-vizvol’noї vіyni ukraїns’kogo narodu 1648–1658 rr. Tom 4 (1655–1658 rr.) [Sources on the history of the National Liberation War of the Ukrainian people 1648–1658. Vol. 4 (1654–1658)]. Kiev, 2015. 540 p. [In Ukrainian].

16.  Dokumenty ob osvoboditel’noy voyne ukrainskogo naroda 1648–1654 gg. [Documents about the liberation war of the Ukrainian people in 1648–1654]. Kiev, 1965. 826 p. (In Russian).

17.  Zbіrnik kozats’kikh lіtopisіv. Gustin’skiy lіtopis. Lіtopis Samіyla Velichka. Lіtopis Grabyanki [Collection of Cossack chronicles. Gustin Chronicle, Velichko Chronicle, Grabyanka Chronicle]. Kiev, 2006. 976 p. [In Ukrainian].

18.  Karpov G. F. Nachalo istoricheskoy deyatel’nosti Bogdana Khmel’nitskogo [The beginning of the historical activity of  Bohdan Khmelnytsky]. Moscow, 1873. 264 p. (In Russian).

19.  Kozlyakov V. N. Za tsarskuyu chest’ voyna vest’: vremya i prichiny prinyatiya resheniya o voyne s Rech’yu Pospolitoy v seredine XVII v. [To wage a war for the sake of tsar`s honor: time and reasons for making a decision on the war with the Commonwealth in the middle of the 17th century]. Rossijskaja istorija – Russian history, 2017, no. 1, pp. 32–48. (In Russian).

20.  Kostomarov N. I. Bogdan Khmel’nitskiy. Tom II [Bohdan Khmelnytsky. Vol. II]. Saint Petersburg, 1859. 550 p. (In Russian).

21.  Lіtopis Samovidtsya [Samovidets Chronicle]. Kiev, 1971. 208 p. [In Ukrainian].

22.  Mitsik Yu. Novі danі do іstorії ukraїns’ko-krims’kikh diplomatichnikh znosin u seredinі XVII st. (za materіalami “Krims’kikh sprav” RDADA) [New data to the history of Ukrainian-Crimean diplomatic relations in the middle of the XVII century (based on the materials of “Crimean Affairs” RGADA]. Pam’jat’ stolit’ – Memory of centuries, 1999, no. 5, pp. 227–235. [In Ukrainian].

23.  Mitsik Yu. Zdobutki і nedolіki pol’s’koї serії knig z vіys’kovoї іstorії [Disadvantages and achievements of the Polish military history book series]. Ukraїna v Central’no-Shіdnіj Єvropі (z najdavnіshih chasіv do kіncja HVІІІ st.) [Ukraine in Central-Eastern Europe (from ancient times to the end of the 18th century)], 2006,
no. 6, pp. 627–634]. [In Ukrainian].

24.  Svєshnіkov I. K. Bitva pіd Berestechkom [Battle of Berestechko in 1651]. Lvіv, 1992. 304 p. [In Ukrainian].

25.  Smolіy V. A., Stepankov V.S. Ukraїns’ka natsіonal’na revolyutsіya KhVII st. (1648–1676 rr.) [Ukrainian national revolution of the XVII century (1648–1676)]. Kiev, 1999. 352 p. [In Ukrainian].

26.  Chukhlib T. V. Get’manuvannya Petra Doroshenka: prichini «vіrnostі» ta «zradi» korolyu, sultanu y tsaryu (1665–1676 pp.) [Ukrainian national revolution of the XVII century (1648–1676)]. Kiev, 1999. 352 p. [In Ukrainian].

27.  Chukhlіb T. Іvan Mazepa: do diskusії pro rozkrittya problemi «vіrnostі» і «zradi» ukraїns’kogo’get’mana v rosіys’kіy ofіtsіynіy traditsії ta іstorіografії  [Ivan Mazepa: to the discussion on revealing the problem of “loyalty” and “betrayal” of the Ukrainian hetman in the Russian official tradition and historiography]. Ukraїna v Central’no-Shіdnіj Єvropі [Ukraine in Central-Eastern Europe], 2013, vol. 12–13,
pp. 325–346. [In Ukrainian].

28.  Chukhlib T. Kozaki і monarkhi. Mіzhnarodnі vіdnosini rann’omodernoї Ukraїns’koї derzhavi 1648–1721 rr. [Cossacks and monarchs. International relations of the early modern Ukrainian state 1648–1721]. Kiev, 2009. 616 p. [In Ukrainian].

29.  Baranowski В. Tatarszczyzna wobec wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655–1660 [The Tatar region in the face of the Polish-Swedish war in the years 1655–1660]. Polska w okresie Drugiej Wojny Polnocnej 1655-1660. Tom I. [Poland during the Second Northern War, 1655–1660. Volume I]. Warszawa, 1957. pp. 453–490. [In Polish].

30.  Biernacki W. Powstanie Chmielnickiego. Działania wojenne na Litwie w latach 1648–1649 [The uprising of Chmielnicki. Military operations in Lithuania in 1648–1649.]. Zabrze, 2006. 310 p. [In Polish].

31.  Gavryliuk I. Niewygrana wojna: sztuka wojenna Bohdana Chmielnickiego i innych dowódców kozackich w latach 1648–1651 [The Won’t War: The Art of War of Bohdan Chmielnicki and Other Cossack Commanders in 1648–1651]. Oświęcim, 2019. 388 p. [In Polish].

32.  Grabowski A. Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnéj Polski. Tom I [Domestic memories in letters on the history of old Poland. Volume I]. Kraków, 1845. 496 p. [In Polish].

33.  Jemiołowski M. Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina województwa bełzkiego, obejmujący dzieje Polski od roku 1648 do 1679 spółcześnie, porządkiem lat opowiedziane [The diary of Mikołaj Jemiołowski, a companion of the light banner, a landowner of the Bełz Province, covering the history of Poland from 1648 to 1679 simultaneously, told in the order of the years.]. Lwów, 1850. 216 p. [In Polish].

34.  Jerlicz J. Latopisiec albo Kroniczka Joachima Jerlicza. Tom I. [The chronicle or Chronicle of Joachim Jerlicz. Volume I] Warszawa, 1853. 187 p. [In Polish].

35.  Józefowicz J. T. Kronika miasta Lwowa: od roku 1634 do 1690: obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej [Chronicle of the city of Lviv: from 1634 to 1690: covering in general the history of the former Red Ruthenia]. Lwow, 1854.
504 p. [In Polish].

36.  Michałowski J. Księga pamiętnicza [The diary book]. Kraków, 1864. 856 p. [In Polish].

37.  Nagielski M. Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu “Ogniem i Mieczem” (1648–1651) [War reports from the first years of Polish-Cossack fights in the uprising of Bohdan Chmielnicki during the “With Fire and Sword” period (1648–1651)]. Warszawa, 1998. 430 p. [In Polish].

38.  Oświęcim S. Stanisława Oświęcima dyaryusz 1643–1651 [Stanisław Oświęcim, diary of 1643–1651]. Kraków, 1907. 427 p. [In Polish].

39.  Pamiętniki Łosia, towarzysza chorągwi pancernej Władysława margrabi Mysłowskiego, wojewody krakowskiego obejmujące wydarzenia od r. 1646 do 1667 [Diaries of Łoś, companion of the armored banner of Władysław Margrave Mysłowski, the voivode of Kraków covering the events from 1646 to 1667]. Kraków, 1858. 119 p. [In Polish].

40.  Polska historia wojskowa w wypisach źródłowych [Polish military history in source excerpts]. Warszawa, 1928. 314 p. [In Polish].

41.  Rogowicz M. Skład sił polskich pod Piławcami [The composition of the Polish forces in the battle of Pilawci]. Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2019, no. 1, pp. 11–51. [In Polish].

42.  Romański R. Beresteczko 1651 [Berestechko 1651]. Warszawa, 1994. 224 p. [In Polish].

About the author: Sheykhumerov Amet-han Azizovich – junior researcher  at  the Crimean Scientific Center of  Sh. Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences (420111, Kazan, Baturin Str., 7A, Russian Federation); amet.sheykhumerov@mail.ru

×Close search
Search