skip to Main Content

2020. no 1. Nuri Kavak

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/kio.2020.1.45-84 Скачать статью

Socio-economic ways of life in Karasu Kadilik

Nuri Kavak
(Osmangazi University)

Abstract: Kadiasker notebooks (Şer`iyye Sicilleri) are valuable, but at the same time , little studied materials of the Crimean Khanate. Based on historical sources, socio-economic life in Karasuvbazar kadillik was analysed. This paper considers the circulation of money and trade in the region. Much attention is paid to the cost of the main products in different years. The author quotes real estate prices, animals, slaves and prisoners, he also writes about remuneration in various fields.

Keywords: Karasu, Kadiasker notebooks, source, Crimean Khanate, Ottoman Empire, Black Sea, crafts, cash circulation, trade.

For citation:   Kavak  N.  Socio-economic ways of life in Karasu Kadilik (II). Krymskoe istoricheskoe obozrenie=Crimean Historical Review. 2020, no. 1,
pp. 45–84.  DOI: 10.22378/kio.2020.1.45-84

REFERENCES

 1. Ağat Nurettin. Altın Ordu (Cûcioğulları) Paraları Kataloğu (1250-1502) [Catalogue of gold coins]. İstanbul, 1976. 184 p.
 2. Ahmet Cevdet Paşa. Kırım ve Kafkas Tarihçesi [The history of the Crimea and the Caucasus]. Compiler Ahmet Özaydın. Emel [Aspiration], no: 221. Ankara, Temmuz-Ağustos, 1997. Pp. 9–30.
 3. Akdağ Mustafa. Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi [Economic and social history of Turkey]. Part. 2. İstanbul, 1979. 348 p.
 4. Akpınarlı H. Feriha. Kırım El Sanatlarının Dünü Ve Bugünü. Atatürk Yüksek Kurumu [Past and present of the Crimean crafts]. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 2004. 327 p.
 5. Aydin Mehmet Akif. Türk Hukuk Tarihi [History of Turkish Law]. Beta Pub., Istanbul, Part 3, 1999.
 6. Baron De Tott. Memoirs of Baron de Tott. Containing the state of the Turkish Empire and the Crimea during the late war with Russia: with numerous anecdotes, facts, and observations, on the manners and customs of the Turks and Tartars. Vol. 2. London, 1786. 526 p.
 7. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Mühimme Defteri [The registers of important Affairs], Part. 43, (No: 188), No: 167, 82 p.
 8. Belin M. Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Tarihi [Economic history of the Ottoman Empire]. Translator Oğuz Ceylan. Ankara: Gündoğan Yay., 1999.
 9. Bilmen Ömer Nasuhi. Hukuk-ı İslâmiyye ve Islahat-ı Fıkhiyye Kamusu [Guide to Islamic law and fiqh]. Part II. İstanbul: Bilmen Yay., 1968. Pp. 115–152.
 10. Bronevskiy M. Kırım [ The Crimea]. Translator Kemal Ortaylı. Ankara: Ege Matbaası, 1970.
 11. Bilgeseven Amiran Kurtkan. Genel Sosyoloji [General sociology]. İstanbul: Filiz Kitapevi, 1986. XVI + 360 p.
 12. By A Lady (Andrew Neilson). The Crimea: Its Towns Inhabitants and Social Customs. London: Printed At The “Christian Times” Office, 1855.
 13. Clarke Edward Daniel. L. L. D. Travels in Various Countries of Europe, Asia, and Africa. Part I (Russia, Tartary, Turkey). Philadelphia: Arno Press& The New York Times, 1816. 575 p.
 14. Çetin Osman. Selçuklu Müesseseleri ve Anadolu’da İslâmiyetin Yayılışı [Seljuk institutions and the spread of Islam in Anatolia]. İstanbul: Marifet Yay., 1981. 208 p.
 15. Çetin Osman. Sicillere Göre Bursa’da İhtida Hareketleri Ve Sosyal Sonuçları (1472-1909) [Social movements and social consequences in Bursa based on the materials of registers]. Ankara: T.T.K.Yay., 1994. 122 p.
 16. Çiçek Kemal, Saydam Abdullah. Kıbrıstan Kafkasyaya Osmanlı Dünyasında Siyaset, Adalet ve Raiyyet [From Cyprus to the Caucasus: politics, justice and population in the Ottoman world]. Trabzon: Derya Kitapevi, 1998. 420 p.
 17. Devellioğlu Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat [Ottoman-Turkish encyclopedic dictionary]. 8 Edition. Ankara: Aydın Kitapevi, 1988.
 18. Erim Nihat. Devletlerarası Hukuku Ve Siyasi Tarih Metinleri [Texts on international law and political history]. Part I. Ankara: Ankara Ünv. Hukuk Fak. Yay., 1953. 708 p.
 19. Erten Hayri. Konya Şer’iyye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı (XVIII. Y. Y. İlk Yarısı) [Socio-economic and cultural structure of the family based on the judicial registers of Konya]. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yay., 2001. 221 p.
 20. Eryılmaz Bilal. Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi [Management of non-Muslim entities in the Ottoman state]. 2 edition. İstanbul: Risale Yay., 1996. 240 p.
 21. Halim Giray. Gülbün-ü Hânân (Kırım Hanları Tarihi) [History of the Crimean khans]. Compiled by Alper Basher-Alper Gunaydin. Istanbul: Eurasia Institute Publications, 2013.
 22. Göçer Lütfi. XVI ve XVII Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler [Grain and taxes taken from them in the Ottoman Empire in the XVI and XVII centuries]. İstanbul: İstanbul Ünv. İktisat Fak. Yay., 1964. VII + 231 p.
 23. Gözaydın Ethem Fevzi. Kırım, Kırım Türklerinin Yerleşme ve Göçmeleri
  [The Crimea, resettlement and migration of the Crimean Turks]. İstanbul: Vakıf Matbaası, 1948. 111 p.
 24. İhsanoğlu Ekmeleddin. Osmanlı Devleti Tarihi [The history of the Ottoman Empire]. Part I. İstanbul: Feza Gazetecilik, 1999. 484 p.
 25. İnalcık Halil. Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik Ve Sosyal Tarihi [Economic and social history of the Ottoman Empire]. Part I. 1300-1600ю Translator Halil Berktay. İstanbul: Eren yay., 2000. 496 p.
 26. İnalcık Halil. Toplum ve Ekonomi Üzerine Arşiv Çalışmaları. İncelemeler [Research on society and Economics]. 2 Edition. İstanbul: Eren Yay., 1996. 466 p.
 27. İpcioğlu Mehmet. Konya Şeriyye Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi [The Ottoman family on the materials of the judicial registers of Konya]. Ankara: Nobel Yay., 2001.
 28. İslâm Araştırmaları Merkezi. İlmihal II. İslâm ve Toplum [Catechism. Islam and society]. II edition. İstanbul: Diyanet İşleri Bşk. Yay., 1999. 570 p.
 29. Karasu Şer’iyye Sicilleri [The court register of Karasu], 25.
 30. Karasu Şer’iyye Sicilleri [The court register of Karasu], 33.
 31. Karasu Şer’iyye Sicilleri [The court register of Karasu], 47.
 32. Karasu Şer’iyye Sicilleri [The court register of Karasu], 65.
 33. Karpat Kemal. Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri [Demographic and social characteristics of the Ottoman population (1830-1914)]. Translator Bahar Tırnakçı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 2003. 338 p.
 34. Kırımlı Hakan. Karasubazar. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi [Islamic Encyclopedia]. Part 24. İstanbul, 2001. Pp. 472–473.
 35. Kırımlı Hakan. Kırım’dan Türkiye’ye Kırım Tatar Göçü [The migration of the Crimean Tatars from the Crimea to Turkey]. www.kirimdernegi.org.tr/sayfa. asp?is=457’de sayfa 2.
 36. Kırımlı Hakan. Türkiye’deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimeleri [Location of the Crimean Tatar and Nogai villages in Turkey]. Ankara, 2012. 676 p.
 37. Kur‘ân-ı Kerim [Koran].
 38. Mantran Robert. XVI ve XVII Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat. Eren Yay [Daily life in Istanbul in the XVI and XVII centuries]. Translator –Mehmet Ali Kılıçbay. İstanbul, 1991. 257 p.
 39. Ortaylı İlber. Osmanlı Toplumunda Aile [Family in Ottoman society]. 2 edition. İstanbul: Pan Yay., 2001. 240 p.
 40. Özel Ahmet. İslâm Hukukunda Milletlerarası Münasebetler Ve Ülke Kavramı [International relations in Islamic law and the concept of the state]. İstanbul: İklim Yay., 1982. p. 200.
 41. Öztürk Yücel. Osmanlı Hakimiyetinde Kefe (1475-1600) [Kafa during the Ottoman rule]. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, 2000. XXXIV + 570 p.
 42. Pakalın Mehmet Zeki. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü [Ottoman historical dictionary of idioms and terms]. C. I, II, III. M. E. B., İstanbul, 1993
 43. Sami Şemseddin. Kâmûs-ı Türkî. 7 th edition. İstanbul: Alfa Yay., 1999.
 44. Saydam Abdullah. Kırım ve Kafkasya’dan Yapılan Göçler ve Osmanlı İskan Siyaseti (1856-1876) [Policy of settlement of the Ottoman Empire and migration from the Crimea and Caucasus]. Part IV. Ankara, 1999.
 45. Schacht Joseph. Miras. İ. A. C. 8. Eskişehir, 1997. Pp. 354–355.
 46. Schacht Joseph. Nikâh. İ.A. C. 9. Eskişehir, 1997. Pp. 258–259.
 47. Sroeçkovskiy V. E. Muhammed Geray Han ve Vasalları “Kırım Tarihi” [Muhammad Giray and his vassals]. Translator– Kemal Ortaylı. İstanbul: Su Yay., 1979. 216 p.
 48. Tabakoğlu Ahmet. Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi [Ottoman finances during the crisis]. İstanbul: Dergay Yay., 1985. 384 p.
 49. Tabakoğlu Ahmet. Türk İktisat Tarihi [History of Turkish economy]. 3 edition. İstanbul: Dergay Yay., 1997.
 50. Üçok Çoşkun, Mumcu Ahmet, Bozkurt Gülnihal. Türk Hukuk Tarihi [History of Turkish law]. 10 edition. Ankara: Savaş Yay., 2002. XVII + 358 p.
 51. Ülküsal Müstecib. Kırım Türk Tatarları (Dünü-Bugünü-Yarını) [The Crimean Turks (Crimean Tatars)]. İstanbul: Baha Mat., 1980.
 52. Williams Brian Glyn. The Crimean Tatars: The Diaspora Experience And The Forging Of A Nation. Leiden, 2001. 520 p.

About the author: Nuri Kavak – Dr. of Sci (Philosophy), Professor at the Department of history, Faculty of natural sciences and philology of the Osmangazi University (Eskişehir Osmangazi Universitesi Fen Edebiyat Fakültesi F4 Blok Tarih Bölümü 26480 Meşelik Kampüsü/Eskişehir); nkavak1453@hotmail.com

×Close search
Search