skip to Main Content

2019, no.2. Ilya Zaytsev

DOI: http://dx.doi.org/10.22378/kio.2019.2.234-239 Скачать статью

New Document on the Girays at Rumeli Lands

Firman issued in 1728 by the Ottoman Sultan Ahmed III to the son of the Crimean Khan Devlet Giray II Murad Giray to collect income from the district of Vise

Ilya Zaytsev

(Institute of Oriental Studies of RAS)

Abstract. The article publishes the Russian translation of the Ottoman document issued in 1728 by the Ottoman Sultan Ahmed III to the son of the Crimean Khan Devlet Giray II Murad Giray to collect income from the district of Vise.

Keywords: The Girays, Rumelia, Ottoman payback system.

For citation:  Zaytsev I. V. New Document on the Girays at Rumeli Lands. Krymskoe istoricheskoe obozrenie=Crimean Historical Review. 2019, no. 2, pp. 234–239.  DOI: 10.22378/kio.2019.2.234-239

REFERENCES

  1. Gribovskiy V. V., Sen D. V. Kubanskiy sultan Bahty-Girey: fenomen nelegitimnoy vlasti v Krymskom hanstve pervoy treti XVIII v. [Kuban Sultan Bakhty-Giray: the phenomenon of illegitimate power in the Crimean Khanate of the first third of the XVIII century] Tyurkologicheskiy sbornik 2011–2012. Politicheskaya i etnokulturnaya istoriya tyurkskih narodov i gosudarstv [Turkological collection of 2011–2012. Political and ethno-cultural history of Turkic peoples and States.]M.: Science-Eastern literature, 2013. Pp. 92–137.
  2. Zaycev I. Girei v Karnobate [Girays in Karnobat] Etnokulturi i izkustva. Sbornik s izsledvaniya v chest na 70-godishninata na prof. Lyubomir Mikov, doktor na istoricheskite nauki [Ethnoculture and art. Collection of studies in honor of the 70th anniversary of prof. Stas Mikov, doctor of historical Sciences.]. Sofia: New Bulgarian University, 2017. Pp. 158–165.
  3. Istoriya Osmanskogo gosudarstva, obschestva i civilizacii [History of the Ottoman state, society and civilization] Vol. I. Ed. Ihsanoglu E. M.: Eastern literature, 2006. 602 p.
  4. Nepomnyaschiy A. A. N. I. Veselovskiy: maloizvestnye grani krymovedcheskogo naslediya po arhivnym dokumentam [N. I. Veselovsky: little-known facets of the Crimean heritage according to archival documents] Istoriya i arheologiya Kryma [History and archeology of the Crimea]. Issue. IV. Collected papers. Simferopol: 2016. Pp. 176–186.
  5. Russian state archive of literature and art, f.118 (Veselovskij N. I.), in. 1, storage unit 353. “Excerpts from the firmans of the Turkish sultans on the collection of taxes and military affairs for 1728”, sheet 1–2.
  6. Smirnov V. D. Krymskoe hanstvo pod verhovenstvom Otomanskoy Porty v XVIII veke do prisoedineniya ego k Rossii [The Crimean Khanate under the rule of the Ottoman Empire in the eighteenth century before its annexation to Russia]. Vol. II. M.: Frontiers of the XXI, 2005. 314 p.
  7. Tatarskie i tureckie akty, dostavlennye v Obschestvo [Tatar and Turkish acts, delivered to the Society] ZOOID [Notes of the Odessa Society of history and antiquities]. Vol. 1. Odessa, 1844. Pp. 638–640.

About the author: Zaytsev Ilya Vladimirovich – Dr. Sci. (history), professor of the Russian Academy of Sciences, leading scientific researcher at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences (107031, Rozhdestvenka str., 12, Moscow, Russian Federation); ilyaaugust@yandex.ru.

×Close search
Search